Úvod
Stavebně technické průzkumy Základové konstrukce Svislé nosné konstrukce Vodorovné nosné konstrukce Konstrukce krovu
ZaměřováníProjektováníOplzzReferenceKontaktyKontakty

OP LZZ Projekt – PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST


Název projektu: Registrační číslo projektu:

Dnem 1.8.2009 jsme zahájili realizaci projektu „Komplexní vzdělávání a zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců společnosti MARPO s.r.o.“ Na této stránce budou uveřejňovány informace o jeho realizaci. Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích osob proběhlo od 12. 10. 2009 do 26. 10. 2009 14:00 hod.

Ke stažení: zadávací dokumentace


V rámci našeho projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost jsme zrealizovali tématická školení, která přispěla ke zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců a k jejich osobnímu rozvoji, což jistě přispělo k zlepšení našich služeb a zákaznického servisu.

Do projektu byli zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, čímž byl dodržen princip rovných příležitostí, který tvoří jeden z pilířů naší strategie řízení lidských zdrojů. V rámci projektu byly prozatím zrealizovány následující vzdělávací aktivity:

KURZY MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ

Firemní kultura, rovné příležitosti, environment

Cíle
 • Pomoci účastníkům pochopit důležitost firemní kultury společnosti ELKAS spol. s r.o.
 • Seznámit je s přístupy k řízení firemní kultury.
 • Poskytnout jim přehled o klíčových oblastech firemní kultury.
 • Naučit je pracovat s nástroji podporujícími rozvoj firemní kultury společnosti.
 • Naučit je diagnostikovat svou firmu.
 • Porozumět pojmu loajalita a firemní image.
 • Seznámit účastníky s principy rovných příležitostí.
 • Naučit účastníky jak nediskriminovat a využívat rovný přístup.
 • Seznámit účastníky s pojmem environment, jak chránit životní prostředí.

Péče o zákazníka - udržení

Cíle
 • Naučit účastníky, jak přistupovat k zákazníkům, aby byli spokojeni.
 • Naučit je, jak rozeznávat potřeby zákazníků.
 • Naučit je, jak volit individuální přistup k jednotlivým zákazníkům.
 • Naučit je, jak budovat loajalitu zákazníků ke společnosti.

Komunikace v obtížných situacích

Cíle
 • Naučit účastníky pozitivně řešit obtížné situace, kterým se na pracovišti a při komunikaci s klienty nemohou zcela vyhnout.
 • Předat jim návod na prevenci před různými konfliktními situacemi.
 • Naučit je správně reagovat v situacích, které jsou komunikačně nepříjemné a také jim ukázat postupy, které dokáží negativní emoční hladinu komunikačního partnera udržet na nízké úrovni.

Time management

Cíle
 • Naučit účastníky organizovat a optimálně využívat svůj čas.
 • Ukázat jim, jak mohou pracovat chytřeji, ne více.
 • Pomoci jim nalézt větší uspokojení v profesním životě a harmonii v osobním životě.
 • Ukázat jim příležitosti, jak změnit jejich nefunkční postupy a vzorce chování.

Asertivní chování

Cíle
 • Naučit účastníky dosáhnout cíleného postavení ve skupině.
 • Pomoci jim zvýšit schopnost prosazování svých cílů a dobrých nápadů, umět hájit své názory bez agresivity, umět je prosazovat zdravě a přiměřeně.
 • Naučit je eliminovat nevhodné chování partnerů a odhalit manipulaci.
 • Seznámit je se způsoby zvládání emocí a taktikou zachovávání klidu ve vypjatých situacích.

Stres – jeho odstraňování a prevence

Cíle
 • Naučit účastníky identifikovat vlastní situaci včetně hlavních stresorů
 • Naučit je stresu předcházet
 • Naučit je stres odbourávat, zvládat stresové situace
 • Naučit je používat pracovní psychohygienu a relaxaci
 • Naučit je zvyšovat svou odolnost proti stresu

Prezentace projektů

Cíle
 • Naučit účastníky postupy při přípravě prezentace
 • Seznámit je s fázemi dobré prezentace
 • Naučit je využívat vhodné prostředky při prezentaci
 • Naučit je odbourávat trému při prezentaci
 • Naučit je techniky jak publikum zaujmout
 • Naučit je jak zvládat obtížné publikum a dotazy

Kreativní myšlení

Cíle
 • Seznámit účastníky s podstatou kreativního myšlení
 • Otestovat míru kreativity účastníků
 • Seznámit je s bariérami tvořivosti a jak je odstraňovat
 • Naučit je správně pracovat s myšlenkami tak, aby dosáhli kýženého výsledku
 • Seznámit je s tím, co podporuje kreativní myšlení a rozvoj
 • Seznámit je s metodami tvořivého řešení problémů

POČÍTAČOVÉ KURZY

Excel pro mírně pokročilé

Cíle
 • Zvýšit úrovně počítačové gramotnosti účastníků.
 • Zlepšit a zefektivnit práci účastníků s aplikací MS Excel.
 • Naučit účastníky aplikovat získané znalosti do praxe.
 • Naučit je pracovat s formátováním a možnostmi tohoto programu
 • Naučit je pracovat s posloupnostmi a seznamy, filtry
 • Naučit je využívat grafy a funkce

Excel pro pokročilé

Cíle
 • Zvýšit úrovně počítačové gramotnosti účastníků.
 • Zlepšit a zefektivnit práci účastníků s aplikací MS Excel.
 • Naučit účastníky aplikovat získané znalosti do praxe.
 • Naučit je pracovat se složitějšími funkcemi a maticovými vzorci
 • Rozšířit jejich znalosti v oblasti formátování buněk
 • Rozšířit jejich znalosti v rámci práce s grafy a kontingenčními tabulkami
 • Naučit je základy maker

Excel pro specialisty

Cíle
 • Zvýšit znalost programu MS Excel u účastníků na výbornou úroveň
 • Zlepšit a zefektivnit práci účastníků s touto aplikací
 • Naučit je aplikovat možnosti MS Excel do praxe
 • Rozšířit jejich znalost práce s makry
 • Naučit je využívat funkce k řešení skutečných úkolů ve společnosti
 • Naučit je tvořit scénáře, hledat řešení a analýzy

MS Word I.

Cíle
 • Seznámit účastníky s aplikací MS Word a jejími možnostmi
 • Naučit je formátovat text a využívat styly
 • Naučit je pracovat s objekty a poli
 • Seznámit je s využíváním šablon
 • Naučit je získané znalosti aplikovat do praxe

Word II. pro pokročilé

Cíle
 • Zvýšit úrovně počítačové gramotnosti účastníků.
 • Zlepšit a zefektivnit práci účastníků s aplikací MS Word.
 • Naučit účastníky aplikovat získané znalosti do praxe.
 • Rozšířit jejich znalosti formátování textu
 • Naučit je pracovat s rejstříky a seznamy
 • Naučit je využívat hromadou korespondenci
 • Naučit je vytvářet a pracovat s tabulkami v MS Word

Power point

Cíle
 • Naučit účastníky dobře připravovat prezentace v programu Powerpoint
 • Naučit je založit novou prezentaci
 • Naučit je pracovat se snímky – vkládat,odstraňovat, přemisťovat, kopírovat
 • Naučit je pracovat s textem ve snímcích
 • Naučit je vkládat tabulky a grafy do prezentací
 • Naučit je pracovat s objekty
 • Seznámit je s možnostmi vzhledu prezentace a animacemi

Lotus Notes

Cíle
 • Naučit účastníky efektivně pracovat s elektronickou poštou
 • Naučit je využívat archivaci, replikaci
 • Naučit je využívat kalendář
 • Naučit je pracovat s úkoly a poznámkami

Adobe Photoshop

Cíle
 • Zvýšit úrovně počítačové gramotnosti účastníků.
 • Zlepšit a zefektivnit práci účastníků s aplikací Adobe Photoshop.
 • Naučit účastníky aplikovat získané znalosti do praxe.
 • Naučit je pracovat s rastrovými grafikami
 • Naučit je upravovat obrázky
 • Naučit je pracovat s výběrem a maskou
 • Seznámit je s nástroji programu

Adobe Reader

Cíle
 • Zvýšit úroveň počítačové gramotnosti účastníků
 • Seznámit je s významem PDF dokumentů a jejich použitím
 • Seznámit je se základním nastavením, možnostmi zobrazen
 • Naučit je pracovat s formuláři
 • Naučit je upravovat dokument
 • Naučit je využívat poznámek a podpisů

Artlantis * SP

Cíle
 • Zvýšit a rozvinout schopnosti účastníků v rámci práce s tímto programem
 • Naučit je využívat vybrané nástroje a možnosti daného programu
 • Naučit je aplikovat získané znalosti do každodenní praxe.

ArchiTerra* SP

Cíle
 • Zvýšit a rozvinout schopnosti účastníků v rámci práce s tímto programem
 • Naučit je využívat vybrané nástroje a možnosti daného programu
 • Naučit je aplikovat získané znalosti do každodenní praxe.

ŠKOLENÍ TECHNICKÉ ANGLIČTINY

Cíle
 • Rozšířit znalost obchodní angličtiny u vybraných účastníků z řad cílové skupiny.
 • Připravit účastníky na jednání v angličtině, pomoci jim osvojit si obchodní fráze.
 • Naučit je používat anglický jazyk v obchodní korespondenci a osobní komunikaci s klienty.
 • Rozšířit jejich stávající slovní zásobu o nejdůležitější fráze a slovíčka z obchodní oblasti.

DO KONCE PROJEKTU BUDU ZREALIZOVÁNA JEŠTĚ TATO ŠKOLENÍ:

 • Druhá část kurzu Time management
 • Druhá část kurzu Komunikace v obtížných situacích
 • Druhá část kurzu Prezentace projektů
 • Kurz Komunikace v týmu
 • Druhá část kurzu Excel pro pokročilé
 • Druhá část kurzu Excel pro specialisty
 • Druhá část kurzu Word II – pro pokročilé
 • Druhá část kurzu Power point
 • Druhá část kurzu Adobe Photoshop
 • Druhá část kurzu Adobe Reader
 • Druhá část kurzu Artlantis
 • Druhá část kurzu ArchiTerra
 • Jazyková výuka technické angličtiny

V rámci projektu je dosahováno všech stanovených cílů. Prostřednictvím realizovaných vzdělávacích aktivit došlo ke zvýšení kvality práce zapojených zaměstnanců. Věříme, že se zvýšila jejich adaptabilita jak na jejich pracovní pozici, tak i v rámci pracovního trhu. Také díky vyšší kvalifikaci zaměstnanců stoupla konkurenceschopnost společnosti. Zaměstnanci dokážou lépe a efektivněji plnit své pracovní úkoly.

Naše společnost i v budoucnu plánuje vzdělávat své zaměstnance. Chce i nadále přispívat k jejich osobnímu rozvoji a k zvyšování jejich kvalifikace. Z tohoto důvodu bude dbát na rozvoj lidských zdrojů a pokračovat ve zkvalitňování práce v této oblasti. Do vzdělávání budou zapojováni stávající i noví zaměstnanci tak, aby docházelo k souladu jejich znalostí a dovedností na jednotlivých pozicích.

www.marpo.cz |© 2008 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio a tvorba webových stránek